Lisätietoja

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1-17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta luokkiin 1 ja 10 kuuluvaa vakuutusta siltä osin kuin kyseessä on liikennevakuutuslaissa tarkoitettu vakuutus. Lisäksi yhtiö harjoittaa jälleenvakuutusta ja työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettua vakuutusta. Jälleenvakuutusta voidaan harjoittaa myös Euroopan talousalueen ulkopuolella. Yhtiön vakuutuksenottajina voivat olla Valio Oy ja sen osakasmeijerit, Pellervo-Seura ry, Meijerialan Ammattilaiset MVL ry, Valion Eläkekassa sekä näiden yhteisöjen omistamat tai niiden toimintaan läheisesti liittyvät yhteisöt ja maitotilat.

3 § Yhtiön peruspääoma

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiön takuupääoma on 1.700.000 euroa, takuuosuuksien nimellisarvo 17.000 euroa ja takuuosuuksien lukumäärä 100. Takuupääomalle voidaan maksaa korkoa. Jos takuupääoma maksetaan takaisin joko kokonaan tai osittain, tulee jokaiselle takuuosuuden omistajalle maksaa suhteellisesti yhtä suuri osuus. Takuuosuuden takaisinmaksuhinta on sen nimellisarvo.

Pohjarahasto on 12.000 euroa.

4 § Yhtiön osakkuus

Yhtiön osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkuus syntyy vakuutuksen voimaantulosta ja lakkaa vakuutuksen päättyessä. Takuuosuuden omis-aja tai jälleenvakuutuksenottaja ei ole osakas.

5 § Poistettu

6 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen varajäsenten lukumäärästä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa jäsen on valittu ja päättyy valintaa seuraavana kolmantena tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi hallituksen jäsenen toimikauden 2 momentissa tarkoitettua toimikautta lyhyemmäksi.

Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Jos hallituksen jäsen jää toimikautensa aikana eläkkeelle, hänen työsuhteensa osakkaaseen päättyy tai hän on lopettanut maidontuotannon, on hänen tilalleen hallitukseen valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain varsinaista yhtiökokousta seuraavassa ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen, jonka nimittää hallitus.

8 § Poistettu

9 § Poistettu

10 § Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne, joille hallitus on toiminimenkirjoitusoikeuden antanut, aina kaksi yhdessä.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden on oltava Tilintarkastusvalvonnan hyväksymiä.

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös Tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisenä vaalien jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 § Päätösten tekeminen ja yhtiökokoukseen osallistuminen

Yhtiökokouksessa on kullakin osakkaalla yksi ääni jokaista edelliseltä kalenterivuodelta perityn tarkastetun vakuutusmaksun alkavaa kahtakymmentätuhatta euroa kohti.

Osakas saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Päätökseksi tulee, ellei laissa ole erikseen toisin säädetty, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä ja äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallituksen päätökseksi tulee sekä vaaleissa että muissa asioissa se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan on lähetettävä asiamiehensä valtakirja yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkaille kirjallisesti tai sähköisesti aikaisintaan neljä viikkoa ennen ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Muut tiedonannot toimitetaan osakkaille kirjallisesti tai sähköisesti.

14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Kokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
  2. tilintarkastuskertomus ja päätettävä
  3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
  6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvauksista sekä valittava
  7. hallituksen jäsenet ja
  8. tilintarkastajat ja käsiteltävä
  9. muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Välimiesmenettely

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkaan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin vakuutusyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään. Elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen puheenjohtajasta, nimeää puheenjohtajan Keskuskauppakamari. Välimiesten on julistettava välitystuomionsa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on nimetty, jolleivät riidan osapuolet myönnä määräaikaan pidennystä. Välimiesmenettelyssä ei kuitenkaan voida ratkaista riita-asioita, jotka on laissa nimenomaan säädetty tuomioistuinten toimivaltaan kuuluviksi.

17 § Yhtiön purkautuminen

Yhtiön purkautuessa on jäljelle jäävä omaisuus jaettava osakkaiden kesken heidän viitenä edellisenä kalenterivuotena suorittamiensa vakuutusmaksujen suhteessa.